Faculty

Faculty

Man Xu

Man Xu

Associate Professor

History

Middle Period China, Late Imperial China, Women's History, the History of Material Culture

Yu Zhang

Yu Zhang

Assistant Professor

Chemistry

Inorganic chemistry, Organometallic chemistry, Photochemistry, Bioinorganic Chemistry. Transition…